Zhlukovanie dokumentov podľa silných stránok SWOT

SWOT analýza je dôležitým vstupom pre tvorbu rozvojových stratégií PHSR. Tento notebook je o skúmaní podobnosti silných stránok obcí. Výsledkom sú zhluky obcí, ktoré majú podobné silné stránky.