Základné informácie


Názov a sídlo prijímateľa:

Európske Centrum Manažmentu o. z.
Požiarna 13, 04424 Poproč

Názov projektu:

Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Výška poskytnutého NFP:

230 889,22 €

Doba realizácie:

6/2018 – 5/2020

Stručný opis projektu:

Predkladaný projekt v súlade s výzvou OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 rieši optimalizáciu procesov a zavádzanie lepších systémov v oblasti regionálnej politiky s cieľom skvalitnenia  tvorby, implementácie a hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni. V rámci projektu sa budú realizovať nasledujúce aktivity:

Realizáctorom projektu je Európske centrum manažmentu (ECM), ktoré vzniklo ako občianske združenie v roku 2005 s cieľom zabezpečovať a vytvárať podmienky pre rozvoj a podporu modernej občianskej a poznatkovo riadenej spoločnosti v európskom priestore.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.