Štruktúra DB pre zber

Jednou z prvých aktivít projektu je vykonať zber všetkých programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Našim cieľom je mať po ukončení prvej aktivity kompletný bibliografický register týchto dokumentov, aby sme následne v ďalších fázach projektu mohli z nich vydolovať potrebné dáta (napr. štruktúru priorít a cieľov, zoznamy projektov, plánované rozpočty, ukazovatele).

Pripravili sme si preto číselník obcí, miest, vyšších územných celkov a iných aktérov regionálneho rozvoja, ktorých PHSR budeme zbierať – pozrite si aj náš prehľad dostupnosti PHSR (mapka). Následne sme zadefinovali štruktúru našich prvých databázových tabuliek a pripravili internú mini-aplikáciu, ktorá slúži na zber a registráciu PHSR.

Dáta, ktoré nás zaujímajú na začiatok sú napr: názov dokumentu, platnosť, autor(i), väzba na programové obodbie, väzba na územie, formát, počet strán, počet a druh príloh, etc.