Prvá diplomová práca z našich dát

Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave bola úspešne obhájená prvá diplomová práca, ktorá vznikla využitím našich dát. Autorom práce „Strategické plánovanie rozvoja obce“ je Ing. Alexandra Urbanová a pozrieť si ju môžete v knižnici EUBA.

Abstrakt
URBANOVÁ, Alexandra: Strategické plánovanie rozvoja obcí. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta; Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja. – Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. – Bratislava: NHF EU, 2020, 87 s.

Diplomová práce sa zameriava na analýzu strategických vízií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vybraných obcí Slovenskej republiky. Teoretická časť práce je zameraná na vymedzenie lokálneho rozvoja a jeho rôznych foriem dimenzií. Ďalej sa venuje stratégií resp. vízií, ktorú si obce stanovujú pri definovaní ich budúceho rozvoja. Zároveň približuje obec ako hlavného aktéra v lokálnom rozvoji, vymedzuje strategické plánovanie a jeho proces pri formovaní rozvojovej stratégie, ako nástroj na dosiahnutie lokálneho rozvoja. A v poslednom rade venuje definovaniu, legislatívnemu vymedzeniu a metodike skoncipovania hlavného výstupu strategického plánovania, ktorým je PHSR a konkrétna stratégia lokálneho rozvoja. V praktickej časti práce prostredníctvom frekvenčnej analýzy slov a slovných spojení vyskytujúcich sa v strategických víziách obcí za jednotlivé skupiny veľkostných kategórii zisťujeme akým špecifickým, rozvojovým smerom na základe zadefinovaných rozvojových oblastí sa obce uberajú. Výsledkom analýzy strategických vízií je identifikovanie dôležitosti, ktorú kladú obce v jednotlivých veľkostných kategóriách rozvojovým oblastiam a spozorovanie rozdielov relevantnosti rozvojových oblastí medzi veľkostnými kategóriami.