Prítomnosť vzorových tabuliek

Ďalšou úrovňou overenia konformity bolo overenie prítomnosti formulárov v súlade s metodikou platnou pre PO 2014-2020. Na rozdiel od základných obsahových častí PHSR, ktoré sú priamo uvedené v zákone, formuláre vyplývajúce z metodiky nie sú záväzné.