Prítomnosť SWOT analýzy v dokumentoch PHSR

Jedným z kľúčových obsahových prvkov dokumentov PHSR je SWOT analýza, ktorá slúži na definovanie východísk pre návrhovú časť PHSR.