Počítanie n-gramov vo swot analýzach

Príklad frekvenčnej analýzy n-gramov vo SWOT analýzach (s aj bez POS tagov). V oblasti výpočtovej lingvistiky a pravdepodobnosti je n-gram súvislou sekvenciou n položiek z danej vzorky textu. Položkami môžu byť fonémy, slabiky, písmená, slová alebo bázové páry podľa aplikácie. V našom prípade sú to bo a tri gramy slov.