Open Data API


Integračný manuál Open Data API portálu „Otvorené stratégie“

v1.0

1.    Základné ustanovenia

1.1.          Účel a predmet

OZ ECM, v rámci projektu podporeného z OP EVS s názvom „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ (kód NFP314010M039), vytvorilo informačný portál www.otvorenestrategie.sk/. Súčasťou tohto portálu je aj funkcionalita Data API Otvorené stratégie.

Verejné Data API portálu „Otvorené stratégie“ poskytujú možnosť získať údaje o strategických dokumentoch, ktoré sú dostupné v databáze Otvorených stratégií, v podobe vhodnej na ďalšie strojové spracovanie. Tento dokument obsahuje popis integračného rozhrania pre získavanie dát o strategických rozvojových dokumentoch.Informácie sú zverejňované vo formáte JSON prostredníctvom metód rozhrania, ktoré sa riadi REST prístupom. Aktualizácia manuálu bude zabezpečená prostredníctvom vydania novej verzie tohto dokumentu.

1.2. Odporúčaný spôsob sťahovania dát

Prvé sťahovanie údajov:

odporúča sa zostaviť volanie všetkých služieb vracajúcich zoznam číselníkov, záznamov a relačných tabuliek. Zobrazenie atribútov vo výstupoch v modelových tabuľkách:

Y – povinný – atribút je vždy zobrazený vo výstupe,

N – nepovinný – atribút je vo výstupe, len ak je vyplnený v systéme

1.3.          Zoznam služieb

Vystavené služby sú zoskupené v dvoch úrovniach:

  1. číselníky
  2. záznamy
  3. relačné tabuľky

Súbory je možné získať prostredníctvom parametrizovaného dopytu na adrese:

https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/download? id_suboru= ID[tab_subor]


2.    Informácie o číselníkoch

Zoznam číselníkov v databáze Otvorené stratégie:

Názov číselníka
Popis
1.      cis_vlastnik Zoznam všetkých vlastníkov strategických rozvojových dokumentov (mestá, obce, MAS, VÚC, SR)
2.      cis_POZoznam programových období kohéznej politiky
3.      cis_typ_dokumentZoznam typov strategických dokumentov (PRO, SPRO, SRU MAS, PHSR VÚC, NSRR)
4.      cis_typ_osobyZoznam právnych foriem autorov dokumentov
5.      cis_typ_suborZoznam formátov súborov
2.1.        Detail číselníkov

1.     cis_vlastnik
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/vlastnik
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID vlastníka strategického dokumentu
uroven_NUTSstringYÚroveň vlastníka v hierarchickom systéme NUTS, resp. príznak MAS
kod_NUTSstringNJedinečný kód regionálnych  územných štatistických jednotiek – NUTS
nazovstringYNázov vlastníka strategického dokumentu
ICOstringYIČO vlastníka strategického dokumentu
IC ZUJstringNIdentifikačné číslo základnej územnej jednotky -obce
latdecimalNZemepisná šírka stredu územia vlastníka dokumentu
longdecimalNZemepisná dĺžka stredu územia vlastníka dokumentu
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
2.     cis_PO
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/po
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID programového obdobia
nazovstringYNázov programového obdobia kohéznej politiky EÚ
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
3.     cis_typ_dokument
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/typ-dokument
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID typu strategického dokumentu
skratka_typstringYSkratka názvu typu strategického dokumentu
dlhy_nazov_typstringYOficiálny názov typu strategického dokumentu
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
4.     cis_typ_osoby
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/typ-osoby
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID typu osoby autora strategického dokumentu
nazovstringYNázov typu osoby autora strategického dokumentu
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
5.     cis_typ_subor
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/typ-subor
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID typu uloženého súboru
nazovstringYNázov typu uloženého súboru
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu

3.    Informácie o záznamoch

Zoznam tabuliek so záznamami v databáze Otvorené stratégie:

 Názov tabuľky záznamu
Popis
6.      tab_dokumentZáznam o strategickom dokumente
7.      tab_autorZáznam o autorovi strategického dokumentu
8.      tab_suborZáznam o uloženom súbore v databáze
9.      tab_SEAZáznam o procese posúdenia dopadu strategického dokumentu  na životné prostredie

3.1.          Detail záznamov
6.     tab_dokument
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/dokument
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID záznamu o strategickom dokumente
ID_cis_typ_dokumentintegerYID typu strategického dokumentu (cudzí kľúč)
nazov_dokumentstringYNázov strategického dokumentu
nedostupnýbinaryYPríznak dostupnosti strategického dokumentu
datum_vznikudateNDátum vypracovania strategického dokumentu
datum_schvaleniadateNDátum schválenia strategického dokumentu
platnost_oddateNDátum začiatku platnosti strategického dokumentu
platnost_dodateNDátum konca platnosti strategického dokumentu
pocet_stranintegerYPočet strán strategického dokumentu
pocet_prilohintegerYPočet príloh strategického dokumentu
zverejnene_na_webebinaryYPríznak zverejnenia / nezverejnenia strategického dokumentu na webovom sídle obce
URL_strankastringNHypertextové prepojenie webové sídlo obsahujúce strategický dokument
URL_dokumentustringNHypertextové prepojenie na strategický dokument
ID_cis_POintegerYID programového obdobia (cudzí kľúč)
createdAtdateYDátum vytvorenia záznamu o strategickom dokumente
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
7.     tab_autor
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/autor
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID autora strategického dokumentu
ID_tab_dokumentintegerYID záznamu o strategickom dokumente (cudzí kľúč)
nazovstringNNázov právnickej osoby
menostringNKrstné meno fyzickej osoby
priezviskostringNPriezvisko fyzickej osoby
ICOstringNIČO subjektu
createdAtdateYDátum vytvorenia záznamu o autorovi
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
8.     tab_subor
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/subory
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID súboru uloženého v databáze
ID_tab_dokumentintegerYID záznamu o strategickom dokumente (cudzí kľúč)
nazovstringYNázov uloženého súboru
priponastringYFormát súboru
veľkosťintegerYVeľkosť súboru
createdAtdateYDátum uloženia súboru do databázy
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
9.     tab_SEA
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/sea
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID záznamu o procese SEA
ID_tab_dokumentintegerYID záznamu o strategickom dokumente (cudzí kľúč)
nazovstringYNázov predmetu v procese SEA
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu

4.    Informácie o relačných tabuľkách

Zoznam tabuliek so vzťahmi medzi záznamami

Názov relačnej tabuľky
Popis
10.   rel_vlastnik_dokumentVzťah medzi záznamom o vlastníkovi a záznamom o jeho strategickom dokumente
11.   rel_autor_dokumentVzťah medzi záznamom o autorovi a záznamom o ňom vypracovanom strategickom dokumente

4.1. Detail relačných tabuliek
10.  rel_vlastnik_dokument
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/vlastnik-dokument 
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID vzťahu
ID_cis_vlastnikintegerYID vlastníka strategického dokumentu (cudzí kľúč)
ID_tab_dokumentintegerYID typu strategického dokumentu (cudzí kľúč)
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu
11.  rel_autor_dokument
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/autor-dokument
ElementTypPovinnýPoznámka
IDintegerYID vzťahu
ID_tab_autorintegerYID vlastníka strategického dokumentu (cudzí kľúč)
ID_tab_dokumentintegerYID typu strategického dokumentu (cudzí kľúč)
updatedAtdateYDátum poslednej úpravy záznamu