O projekte


Názov a sídlo prijímateľa:

Európske Centrum Manažmentu o. z.
Záhradnícka 70, 82108 Bratislava

Názov projektu:

Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Výška poskytnutého NFP:

230 889,22 €

Doba realizácie:

6/2018 – 6/2020

Stručný opis projektu:

Predkladaný projekt v súlade s výzvou OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 rieši optimalizáciu procesov a zavádzanie lepších systémov v oblasti regionálnej politiky s cieľom skvalitnenia  tvorby, implementácie a hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni. V rámci projektu sa budú realizovať nasledujúce aktivity:

 • Sústredenie všetkých strategických dokumentov na jednom mieste (centrálna on-line knižnica)
 • Digitalizácia vybraných častí všetkých Programov rozvoja miest/obcí (PRO/M)
 • Analyzovanie ich obsahu a dolovanie znalostí z dokumentov PRO/M
 • Vytvorenie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoj, ktorá bude facilitovať ďalšiu prácu so stratégiami
 • Vypracovanie záverečnej správy a diseminácia výsledkov – návrh systémových zmien pri tvorbe, implementácii a monitoringu PRM/O

Realizáctorom projektu je Európske centrum manažmentu (ECM), ktoré vzniklo ako občianske združenie v roku 2005 s cieľom zabezpečovať a vytvárať podmienky pre rozvoj a podporu modernej občianskej a poznatkovo riadenej spoločnosti v európskom priestore.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Hlavným cieľom  projektu „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ a.k.a. „Otvorené stratégie“ je skvalitnenie tvorby, podpora implementácie a sfunkčnenie hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni. Projekt chce tento cieľ dosiahnuť vytvorením odbornej platformy pre tvorbu a hodnotenie programov rozvoja miest/obcí (PRM/O) a vytvoriť predpoklady pre širšiu územnú a obsahovú integráciu plánov.

Projekt má nasledujúce čiastkové ciele:

 • Vytvorenie komplexnej databázy PRM/O a ich sústredenie na jednom mieste.
 • Vytvorenie jednotnej metodiky „digitalizácie“ a ukladania PRM/O a dolovania znalostí z nich.
 • Vytvorenie on-line nástroja, ktorý umožní efektívnu facilitáciu komunikácie medzi stranami zapojenými do prípravy, aktualizácie a vyhodnocovania stratégií, zdieľanie znalostí a monitorovanie stratégií.
 • Formulovanie odporúčaní pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie PRM/O a diseminácia výsledkov.

Realizáctorom projektu je Európske centrum manažmentu (ECM), ktoré vzniklo ako občianske združenie v roku 2005 s cieľom zabezpečovať a vytvárať podmienky pre rozvoj a podporu modernej občianskej a poznatkovo riadenej spoločnosti v európskom priestore.

Zber a základná registrácia programov rozvoja miest/obcí

V rámci tejto aktivity bude vykonaný systematický zber a základná registrácia programov rozvoja miest a obcí (PRM/O) a to minimálne nasledujúcich dokumentov.

Programy rozvoja miest, obcí a VÚC za programové obdobie 2014-2020
Rozvojové programy mikroregiónov
Rozvojové programy euroregiónov / európskych zoskupení územnej spolupráce
Hodnotiace správy k jednotlivým programom ak budú k dispozícii

Dokumenty budú ukladané na lokálnom dátovom úložisku (súborová koncepcia) s bezpečnostnými kópiami a bude vytvorený základný registračný zoznam obsahujúci minimálne nasledovné údaje: ID dokumentu, názov dokumentu, typ dokumentu (stratégia, akčný plán, hodnotiaca správa, etc), stav dokumentu (neplatný, platný), dátum vzniku, dátum schválenia, číslo uznesenia, územné pokrytie, platnosť od, platnosť do, počet strán, počet príloh, zoznam príloh,a utor(i), formát (pdf, rtf, doc).

Tvorba konvencií pre digitálne spracovanie rozvojových stratégií a predspracovanie textových dát

Vzhľadom na predpokladanú rozdielnosť v štruktúre jednotlivých stratégií nie je možné plne automatizovať proces ich digitálneho spracovania, resp. jeho plnou automatizáciou len ťažko dosiahneme optimálne výsledky v podobe skutočne cenných  znalostí,  ktoré  môžu  priniesť reálny  prínos z pohľadu cieľov projektu.  Z tohto  dôvodu  je potrebné spracovať konvencie pre predspracovanie textových dát, vybrať vhodné  operácie  predspracovania,  algoritmy  a ich  parametre  v rámci jednotlivých krokov predspracovania a vykonať samotné predspracovanie.

V rámci konvencie bude zadefinovaná aj databázová štruktúra, teda dátové prvky a dátové štruktúry a pravidlá tvorby metadát. Pre výskumné účely v ďalších fázach projektu bude zabezpečené extrahovanie a štruktúrovane údajov týkajúcich sa vybraných častí PRM/O. Spracovanie dát z jednotlivých skupín do štruktúrovanej podoby  a ich uloženie do vhodného formátu pre ich ďalšie automatizované spracovanie. V prípade ak je medzi dátami možné vytvoriť  relácie na základe jednoznačných atribútov, bude táto skutočnosť zohľadnená vytvorením relácií medzi dátami na databázovej úrovni. Databázu bude  možné spracovať automatizovanými prostriedkami s využitím business inteligence nástrojov.

Tvorba vizuálneho prototypu a technickej dokumentácie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja

V rámci tejto podaktivity sa podrobne zadefinujú vlastnosti odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja (DIPLARR), ktoré požaduje odborná verejnosť za účelom dosiahnutia určeného cieľa predkladaného projektu. Účastníkmi procesu budú vybraný odborníci z oblasti regionálneho rozvoja a softvéroví analytici. Analytické práce budú prebiehať primárne formou štruktúrovaných rozhovorov s odborníkmi z rôznych úrovní riadenia regionálneho rozvoja. Cieľom rozhovorov bude získať vstupy pre návrh funkcionality odbornej platformy regionálneho rozvoja. Z rozhovorov sa vypracuje záznam a závery zistení sa premietnu do špecifikácie požiadaviek na digitálnu platformu.

Vývoj a nasadenie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja

Účelom tejto aktivity, je vyvinúť odbornú digitálnu platformu, ktorá prispeje k dosiahnutiu cieľov projektu tým, že: bude podporovať rozhodovacie procesy na rôznych politických a územných úrovniach v prospech viac integrovaného regionálneho rozvoja; bude podporovať participatívnosť regionálneho plánovania a širšiu verejnú disemináciu plánov a priorít regionálneho rozvoja; bude podporovať proces tvorby, implementácie a vyhodnocovania PRM/O koncentráciou znalostí na jednom mieste.

Kvôli možnostiam na rozšírenie funkcionality a zvýšenie flexibility bude DIPLARR tvoriť samostatný frontend, ktorý bude implementovaný na open source CMS (napr wordpress) a vytvorí sa samostatný backend nezávislý od frontendu. Frontend bude komunikačne prepojený s backendom. Backend bude tvoriť aplikácia napísaná v prostredí php za využitia existujúceho frameworku , ako napríklad Nette s využitím moderných web technológií, ako napríklad React. Backend bude flexibilný a bude ho možné použiť s viacerými typmi databázových servrov. Napríklad MariaDB alebo PostgreSQL.

Tvorba záverečnej správy a diseminácia výsledkov

Účelom aktivity je zhrnúť poznatky nadobudnuté realizáciou aktivít 1-4 a s využitím vydolovaných znalostí vyhodnotiť efektivitu regionálnej politiky na Slovensku. Cieľom záverečnej správy nie je venovať sa teoreticko-metodologickému ukotveniu a všeobecným otázkam fungovania regionálnej politiky (legislatívny, inštitucionálny a programový rámec) ani venovať sa hodnoteniu dopadu, keďže tieto témy boli dostatočne spracované v prácach iných autorov.   Záverečná správa bude mať za cieľ:

 • Komplexne vyhodnotiť kvalitu stratégií regionálneho rozvoja na rôznych úrovniach;
 • Vyhodnotiť horizontálne a vertikálne synergie stratégií
 •  Formulovať návrhy na úpravu metodických postupov pri spracovaní, implementácii a vyhodnotení PRM/O
Aktivia 1 – Zber a základná registrácia programov rozvoja miest/obcí
 • Základný registračný zoznam PRM/O
 • Lokálna a bezpečnostné kópie datasetu PRM/O
Aktivita 2 – Tvorba konvencií pre digitálne spracovanie rozvojových stratégií a predspracovanie textových dát
 • Konvencie pre predspracovanie textových dát datasetu PRM/O
 • Databáza vybraných dát PRM/O určených pre ďalšie spracovanie
 • Úvodný workshop zameraný na prezentáciu návrhu riešenia a získanie vstupov pre konceptuálny návrh odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja
Aktivita 3 – Tvorba vizuálneho prototypu a technickej dokumentácie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja (DIPLARR)
 • Vizuálny prototyp
 • Technická dokumentácia
 • Priebežný workshop zameraný na prezentáciu návrhu riešenia a validovanie návrhu odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja
Aktivita 4 – Vývoj a nasadenie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja
 •  Produkčná verzia odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja (DIPLARR)
Aktivita 5 – Tvorba záverečnej správy a diseminácia výsledkov
 • Záverečná sprava s odporúčaniami na systémové zlepšenia pri tvorbe, implementácii a monitorovania PRM/O.
 • Záverečná konferencia