Extrakcia vízie rozvoja územia

V nasledujúcopm príklade použijeme predpripravené dáta a pomocou regulérnych výrazov vyextrahujeme víziu rozvoja z jednotlivých dokumentov PHSR.