V kategórií Výstupy
Záverečný webinár

Záznam zo záverečného webináru projektu.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Zhlukovanie dokumentov podľa silných stránok SWOT

SWOT analýza je dôležitým vstupom pre tvorbu rozvojových stratégií PHSR. Tento notebook je o skúmaní podobnosti silných stránok obcí. Výsledkom sú zhluky obcí, ktoré majú podobné silné stránky.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Počítanie n-gramov vo swot analýzach

Príklad frekvenčnej analýzy n-gramov vo SWOT analýzach (s aj bez POS tagov). V oblasti výpočtovej lingvistiky a pravdepodobnosti je n-gram súvislou sekvenciou n položiek z danej vzorky textu. Položkami môžu byť fonémy, slabiky, písmená, slová alebo bázové páry podľa aplikácie. V našom prípade sú to bo a tri gramy slov.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Lematizácia SWOT

Výsledkom dolovania SWOT tabuliek sú textové reťazce nachádzajúce sa v príslušných kvadrantoch SWOT analýzy. Jednotlivé slová (tokeny) tvoriace tieto textové reťazce sa v nich nachádzajú v rôznych gramatických tvaroch. Ak ich chceme ďalej analyzovať tak potrebujeme najprv získať základné alebo “slovníkové” tvary slov. Tento proces sa volá lematizácia.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Prvá diplomová práca z našich dát

Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave bola úspešne obhájená prvá diplomová práca, ktorá vznikla využitím našich dát. Autorom práce „Strategické plánovanie rozvoja obce“ je Ing. Alexandra Urbanová a pozrieť si ju môžete v knižnici EUBA. Abstrakt URBANOVÁ, Alexandra: Strategické plánovanie rozvoja obcí. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta; Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja. […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Extrakcia vízie rozvoja územia

V nasledujúcopm príklade použijeme predpripravené dáta a pomocou regulérnych výrazov vyextrahujeme víziu rozvoja z jednotlivých dokumentov PHSR.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Dolovanie SWOT

SWOT analýza by sa v dokumentoch mala objaviť ako tabuľka o rozmere 4×4. V realite sú to ale tabuľky s variabilným počtom stĺpcov a riadkov a s variabilnou pozíciou elementov SWOT. V niektorých prípadoch je SWOT v dokumentoch uvedený ako súvislý text a absentuje tabuľková forma.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Prítomnosť SWOT analýzy v dokumentoch PHSR

Jedným z kľúčových obsahových prvkov dokumentov PHSR je SWOT analýza, ktorá slúži na definovanie východísk pre návrhovú časť PHSR.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Príklad extrakcie formuláru U1

Formulár U1 – Zámer spracovania PHSR. Obsahuje informácie o pláne na vypracovanie PHSR. Táto tabuľka sa tvorí pred samotným spracovaním PHSR a popisuje predpokladaný spôsob spracovania dokumentu, rámcový harmonogram a predpokladané náklady.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Príprava tabuliek na extrakciu dát

V predchádzajúcich skriptoch sme súbory korpusu PHSR homogenizovali na formát pdf a následne sme z nich vyextrahovali tabuľky do samsotatných excelovských súborov. Samostatné súbory sú užitočné pre manuálne overenie výsledkov následných algoritmov ale nie sú optimálne pre automatizované spracovanie. Preto isch skonsolidujeme do jedného objektu.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Extrakcia surových tabuliek

Dokumenty PHSR obsahujú množstvo tabuliek a formulárov s dôležitým obsahom avšak s výraznou variabilitou. Testovali sme viacej nástrojov a knižníc až sme nakoniec narazili na camelot. Tento zošit obsahuje príklad použitia camelotu na extrakciu tabuliek z pdf súborov.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Prítomnosť vzorových tabuliek

Ďalšou úrovňou overenia konformity bolo overenie prítomnosti formulárov v súlade s metodikou platnou pre PO 2014-2020. Na rozdiel od základných obsahových častí PHSR, ktoré sú priamo uvedené v zákone, formuláre vyplývajúce z metodiky nie sú záväzné.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Prítomnosť povinných kapitol

Zákon o regionálnom rozvoji stanovuje povinné obsahové časti pre dokumenty PHSR. Pomocou regulérnych výrazov sme sa snažili identifikovať prítomnosť povinných častí v dokumentoch PHSR za PO 2014-2020.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Konverzia do plaintext

V týchto notebookoch nájdete postup, ako sme súbory z formátu pdf konvertovali do čistého textu. Python ponúka množstvo balíkov pre zvládnutie tejto úlohy. Niektoré z nich sme uviedli v Konvenciách pre predspracovanie textových dát PHSR.  

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Konverzia do pdf

V tomto notebooku nájdete postup, ako sme konvertovali súbory z rôznych formátov (doc, odcx, xls, rtf, odt…) do formátu pdf.

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Základná štatistika datasetu OS

Základný korpus OS pozostáva z niekoľkých tabuliek a pár tisícov súborov. Aj bez ďalšieho čistenia a triedenia poskytujú surové údaje dôležité poznatky o stave plánovania regionálneho rozvoja na Slovensku.    

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Sťahovanie našich dát

Tu je malá PYTHON pomôcka v prostredí Google Colab pre tých, ktorí si chcú stiahnuť naše dáta prostredníctvom API a uložiť si ich na Google Drive.  

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Východné Slovensko

Sledované územie NUTS2 Stredné Slovensko tvorí spolu 1 126 obcí.  Z nich 64,47 % (726 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1.  V Košickom samosprávnom kraji sa nachádza väčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja (priemerne 60 % obcí v okrese) než […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Stredné Slovensko

Sledované územie NUTS2 Stredné Slovensko tvorí spolu 831 obcí.  Z nich 71,36 % (593 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1. Najväčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji, s výnimkou okresu Turčianske Teplice. V Banskobystrickom kraji sa […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko

Sledované územie NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko tvorí spolu 970 obcí.  Z nich 80 % (776 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1, pričom údaje za bratislavské okresy sú agregované. Najväčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja sa nachádza […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Strategické plánovanie v miestnych samosprávach SR

Ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce ustanovuje Zákon č. 539/2008 Z. z.[1] Zákon ďalej definuje základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja v nasledovnej hierarchickej štruktúre (§ 5), pričom každý hierarchicky nižší strategický dokument by mal byť vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Nové data API

Tím Otvorených stratégií dokončil zbieranie rozvojových dokumentov a vytvoril z nich knižnicu všetkých verejne dostupných stratégií obcí, ktoré si môžete pohodlne vyhľadať a stiahnuť aj vy na tejto linke: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad Projekt by sa však nenazýval „Otvorené stratégie“, ak by sme skončili iba v tomto kroku. Údaje sme štrukturovali a aktualizovali dáta o dokumentoch a ich […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Pohľad do našej databázy

Dokončili sme úvodný zber záznamov, začíname s validáciou a čistením dát. Pozrite sa do databázy PHSR a získajte rýchly prehľad o niektorých parametroch prostredníctvom nášho interaktívneho reportu. Na úvodnej konferencii sa môžete tešiť na viac podrobností. 

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Pozývame na úvodnú konferenciu

Už dňa 25/9/2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční úvodná konferencia nášho projektu. V súčasnosti sme dokončili aktivitu 1:zber všetkých PHSR obcí a miest, a zverejnili sme ich na webstránke projektu: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad Následne budeme dáta spracovávať a hľadať väzby medzi strategickými prioritami obcí aj hierarchickými úrovňami samosprávy, ktoré budú dostupné v štrukturovanej forme a vizualizované na […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Strategické plánovanie pre programové obdobie 2021- 2027

V máji tohto roku (2018) predstavila Európska komisia návrh viacročného rozpočtu na programové obdobie 2021 – 2027 vo výške 1,35 biliónov EUR[1]. Pre účely dosahovania cieľov kohéznej politiky bolo predbežne vyčlenených 34,5 % z tejto sumy, čo predstavuje 442,4 miliady EUR[2]. Konkrétna alokácia zdrojov toho finančného rámca pre jednotlivé štáty a regióny Európskej únie budú závisieť od […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Zahájili sme zber PHSR

V priebehu mesiaca jún sa nám podarilo vyvinúť a nasadiť webovú aplikáciu na zber PHSR. Pomocou tejto aplikácie naši junior regionalisti zahájili zber dokumentov. K dnešnému dňu sa nám podarilo zozbierať PHSR za Trnavský kraj, Nitriansky kraj, časť Košického kraja a prekročili sme magickú hranicu 1000 záznamov. Skontrolovali sme zatiaľ 1071 obcí, z ktorých 724 […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Plánovanie vs. realita v samosprávach

Strategické plánovanie v spolupráci s lokálnymi aktérmi je predpokladom pre realizáciu aj investične náročnejších projektov. Oplatí sa preto zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť pre vytvorenie lepších podmienok pre efektívny a participatívny rozvoj obcí a regiónov Na základe skúseností z prípravy dokumentov PHSR pre obce a mestá sme dospeli k niekoľkým všeobecným záverom týkajúcich sa problematiky regionálneho rozvoja a strategického […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Štruktúra DB pre zber

Jednou z prvých aktivít projektu je vykonať zber všetkých programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Našim cieľom je mať po ukončení prvej aktivity kompletný bibliografický register týchto dokumentov, aby sme následne v ďalších fázach projektu mohli z nich vydolovať potrebné dáta (napr. štruktúru priorít a cieľov, zoznamy projektov, plánované rozpočty, ukazovatele). Pripravili sme si preto […]

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Mapa PHSR

Máme za sebou prvotnú analýzu dostupnosti PHSR za jednotlivé obce. Na základe nej odhadujeme, že v úvodnej fáze projektu nás čaká zozbierať cca 2000 dokumentov. Časť z nich je dostupných online, ostatné budeme písomne dožadovať. Po ukončení úvodnej etapy sa môžete tešiť na prvý centrálny repozitár PHSR a štatistické prehľady na základe bibliografických údajov.  

Čítaj viac
V kategórií Výstupy
Začíname

Od 1.6.2018 sme oficiálne zahájili práce na projekte „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ a.k.a. „Otvorené stratégie“. Cieľom projektu je skvalitnenie tvorby, podpora implementácie a sfunkčnenie hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni – tzv. Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (alebo Programov rozvoja obcí). Na stránkach www.otvorenestrategie.sk Vám budeme priebežne prinášať nové informácie o projekte, […]

Čítaj viac