Cieľ projektu


Hlavným cieľom  projektu „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ a.k.a. „Otvorené stratégie“ je skvalitnenie tvorby, podpora implementácie a sfunkčnenie hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni. Projekt chce tento cieľ dosiahnuť vytvorením odbornej platformy pre tvorbu a hodnotenie programov rozvoja miest/obcí (PRM/O) a vytvoriť predpoklady pre širšiu územnú a obsahovú integráciu plánov.

Projekt má nasledujúce čiastkové ciele:

Realizáctorom projektu je Európske centrum manažmentu (ECM), ktoré vzniklo ako občianske združenie v roku 2005 s cieľom zabezpečovať a vytvárať podmienky pre rozvoj a podporu modernej občianskej a poznatkovo riadenej spoločnosti v európskom priestore.