Články autora: Eduard Donauer

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Východné Slovensko

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Východné Slovensko

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Sledované územie NUTS2 Stredné Slovensko tvorí spolu 1 126 obcí.  Z nich 64,47 % (726 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1.  V Košickom samosprávnom kraji sa nachádza väčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja (priemerne 60 % obcí v okrese) než […]

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Stredné Slovensko

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Stredné Slovensko

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Sledované územie NUTS2 Stredné Slovensko tvorí spolu 831 obcí.  Z nich 71,36 % (593 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1. Najväčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji, s výnimkou okresu Turčianske Teplice. V Banskobystrickom kraji sa […]

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Sledované územie NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko tvorí spolu 970 obcí.  Z nich 80 % (776 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1, pričom údaje za bratislavské okresy sú agregované. Najväčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja sa nachádza […]

Strategické plánovanie v miestnych samosprávach SR

Strategické plánovanie v miestnych samosprávach SR

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce ustanovuje Zákon č. 539/2008 Z. z.[1] Zákon ďalej definuje základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja v nasledovnej hierarchickej štruktúre (§ 5), pričom každý hierarchicky nižší strategický dokument by mal byť vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami […]

Strategické plánovanie pre programové obdobie 2021- 2027

Strategické plánovanie pre programové obdobie 2021- 2027

PO 2021-2027 | Eduard Donauer | 25. júla 2018

V máji tohto roku (2018) predstavila Európska komisia návrh viacročného rozpočtu na programové obdobie 2021 – 2027 vo výške 1,35 biliónov EUR[1]. Pre účely dosahovania cieľov kohéznej politiky bolo predbežne vyčlenených 34,5 % z tejto sumy, čo predstavuje 442,4 miliady EUR[2]. Konkrétna alokácia zdrojov toho finančného rámca pre jednotlivé štáty a regióny Európskej únie budú závisieť od […]

Plánovanie vs. realita v samosprávach

Plánovanie vs. realita v samosprávach

O projekte | Eduard Donauer | 20. júna 2018

Strategické plánovanie v spolupráci s lokálnymi aktérmi je predpokladom pre realizáciu aj investične náročnejších projektov. Oplatí sa preto zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť pre vytvorenie lepších podmienok pre efektívny a participatívny rozvoj obcí a regiónov Na základe skúseností z prípravy dokumentov PHSR pre obce a mestá sme dospeli k niekoľkým všeobecným záverom týkajúcich sa problematiky regionálneho rozvoja a strategického […]