Pozývame na úvodnú konferenciu

Už dňa 25/9/2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční úvodná konferencia nášho projektu. V súčasnosti sme dokončili aktivitu 1:zber všetkých PHSR obcí a miest, a zverejnili sme ich na webstránke projektu: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad Následne budeme dáta spracovávať a hľadať väzby medzi strategickými prioritami obcí aj hierarchickými úrovňami samosprávy, ktoré budú dostupné v štrukturovanej forme a vizualizované na mapách. Našim cieľom je vyhodnotenie doterajšieho úsilia strategického plánovania, schopnosti samospráv napĺňať vytýčené ciele a zlepšenie kvality PHSR.

Dlhodobým dopadom bude transfomácia procesu strategického plánovania na lokálnej úrovni a zvýšenie využívania štrukturovaných dát pri tvorbe a vyhodnocovaní PHSR. Projektom chceme tiež posilniť spontánny záujem samospráv o spoločné strategické plánovanie a prirodzené hľadanie synergií v území. Projekt by sme radi realizovali participatívne, so zapojením zástupcov samospráv, štátnej správy, akademickej obce a ostatných relevantných subjekty od začiatku projektu a preto usporadúvame úvodnú konferenciu, na ktorú by sme Vás radi pozvali.